Säännöt

 

Enjalan Ratsastajat ry

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1 §         Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Enjalan ratsastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Keravan kaupunki. Yhdistys on perustettu syyskuun 11. päivänä vuonna 2010 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. 

2 §         Seuran tarkoitus

              Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua ja -harrastusta ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja lisätä ratsastus- ja hevostietoutta.

3 §         Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

- järjestää kilpailuja ja kursseja, valmennuksia ja muita yhteisiä ratsastustilaisuuksia, tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä koulutustoimintaa

- kiinnittää eri tavoin viran­omaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ratsastusurheiluun liittyviin kysymyksiin sekä vaikuttaa lajin kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hank­ki­mi­seen ja hoitamiseen

- harjoittaa julkaisutoimintaa.

              Toimintansa tukemiseksi ja rahoittamiseksi seura voi

-  ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä

-   hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia

4 §         Seuran jäsenyys     

              Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 5 §        Seuran jäsenet

              Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

              Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan muodostaa junioriosasto.

              Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kun­niajä­se­nen arvo on elinikäinen.

              Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elin­ikäi­nen.

              Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa.

6 §         Seurasta eroaminen

              Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §         Jäsenen eronneeksi katsominen

              Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 §         Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

              Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toi­mii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

              Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

              Erottamista koskeva päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen.

              Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja eikä käyttää seuran jäsenkorttia.

9 §         Liittymis- ja jäsenmaksut

              Varsinaisilta  ja juniorijäseniltä  kannettavien  liittymis-  ja  jäsenmaksujen  sekä kan­nat­taja-­jä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunnia-jäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

              Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähin­­tään  10 vuotta tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 50 vuoden jäsen­maksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita pal­ve­luksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 §       Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

              Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

              Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä leh­des­sä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11 §       Kevät- ja syyskokous

              Kevätkokouksen asiat

1       Avataan kokous

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5       Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

6       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                  

8       Päätetään kokous

 

Syyskokouksen asiat

1       Avataan kokous

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5       Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6       Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7       Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8       Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

9       Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10     Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11     Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13     Päätetään kokous

              Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

12 §       Seuran ylimääräinen kokous

              Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

              Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 §       Pöytäkirja

              Seuran ja sen hallituksen sekä mahdollisten valiokuntien/jaostojen kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

              Hallituksen ja valiokuntien/jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.            

14 §       Äänestys

              Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouk­­sis­­sa suo­ri­te­taan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

              Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la (viisitoista vuotta täyttäneellä) varsinaisella jäsenellä, 15 vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 §       Seuran hallinto

              Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toi­min­ta­vuo­dek­si valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.  

              Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös Hallituksen ulkopuolelta.

              Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

              Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään neljä sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

              Hallituksen tehtävänä on erityisesti    

1   Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

2   Johtaa ja kehittää seuran toimintaa ja pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin seura kuuluu 

3   Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4   Vastata seuran taloudesta

5    Pitää jäsenluetteloa

6    Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7    Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8     Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9     Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

10   Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

11   Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merkki­en esittämisestä

12   Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu ja yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen ja edistäminen vaatii

13  Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään (kolme viikkoa) kuukautta ennen kevätkokousta. 

16 §       Tilivuosi

              Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 §       Nimenkirjoittajat

              Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yh­des­sä sih­teerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 §       Jaostot

              Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 §       Sääntöjen muuttaminen

              Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta. 

20 §       Seuran purkaminen ja sen varojen luovuttaminen

              Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.

              Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

  Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.